Intervisie

Intervisie is een gestructureerd overleg van een groep professionals, die op gezette tijden bij elkaar komt om vraagstukken in werksituaties te verhelderen en handreikingen te doen. Bij iedere intervisiebijeenkomst wordt een casus met vraagstelling ingebracht, onderzocht, hergedefinieerd, worden oplossingsrichtingen aangegeven, advies gegeven en een actieplan opgesteld. Ieder volgende intervisiebijeenkomst wordt een terugkoppeling gegeven.
 


Key words: stimulerend, inspirerend, energiek, intuïtief, creatief 

UA-42351868-1